Securities Finance Boutique

Palvelut

ARVOPAPERILAINAUS – EQUITY FINANCE

Välitämme arvopaperilainoja asiakkaillemme. Lainaamme arvopapereita kaikille asiakkaillemme, mutta me lainaamme arvopapereita vain institutionaalisilta asiakkailtamme johtuen paikallisesta lainsäädännöstä. Arvopaperilainoille asetetaan vakuus, jota valvotaan päivittäin.

Arvopaperilaina voidaan tehdä myös rahoitustarkoituksessa. Asiakas antaa arvopapereita lainaksi ja käyttää vakuusrahan rahoitustarkoituksiin. Arvopaperin rahoitusarvo riippuu arvopaperista ja vastapuolen luottokelpoisuudesta.

MARKKINATAKAUS

Tarjoamme listayhtiöille algoritmistä markkinatakauspalvelua perinteisellä liquidity providing (LP) toiminnolla, kuten myös joustavammalla liquidity support (LS) toiminnolla.

Arvopaperilainauksessa arvopapereiden omistaja luovuttaa arvopaperit tilapäisesti niitä tarvitsevalle. Lainasta maksetaan lainaksiantajalle preemio. Arvopaperit jäävät alkuperäisen omistajan taseeseen ja arvopaperin kurssiriski on alkuperäisellä omistajalla. Lainaksiottaja korvaa lainaksiantajalle kaikki laina-aikana kertyneet osingot, korot tai muut yhtiötapahtumat. Lainaksiantaja voi aina pyytää lainaksiannetut arvopaperit takaisin myynnin tai esimerkiksi yhtiökokouksen takia ja ne palautetaan viimeistään kahden pankkipäivän päästä. Arvopaperilaina voi Suomen lainsäädännön mukaan olla kestoltaan korkeintaan yhden vuoden.

Arvopaperilainalle voidaan asettaa vakuus, joka on perinteisesti rahaa. Rahavakuus siirretään usein lainaksiottajalta lainaksiantajalle.

Arvopaperi lainataan aina jotain tarkoitusta varten. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät syyt arvopaperien lainaukselle, mutta syitä voi myös olla muita:

Toimitushäiriö

Arvopaperivälittäjien tehtävänä on välittää arvopapereita. Välittäjä ei usein omista myymiään arvopapereita, vaan myydyt arvopaperit ostetaan markkinoilta. Mikäli välittäjä ei jostain syystä saa ostettuja arvopapereita markkinoilta selvityspäivänä täysimääräisenä, hän lainaa usein puuttuvat arvopaperit, jotta myynnit omille asiakkaille saadaan katettua. Toimitushäiriöt ovat usein vain muutamien päivien pituisia ja lainat palautetaan heti, kun myyjä saa toimitushäiriön korjattua.

Lyhyeksimyynti

Sijoittaja voi hyötyä arvopapereiden kurssilaskusta myymällä itsensä lyhyeksi. Tällöin myydään markkinoilla sellaisia arvopapereita, joita ei omisteta. Arvopaperit lainataan, jotta saadaan myynnit toimitettua selvityspäivänä. Lainat pidetään auki niin kauan kuin kurssi on laskenut tarpeeksi alhaiselle tasolle, jolloin arvopaperit ostetaan markkinoilta ja lainat palautetaan. Sijoittaja hyötyy myynti- ja ostokurssin erotuksesta. On kuitenkin syytä huomata, että mikäli kurssi ei laskekaan odotetusti, vaan lähtee nousuun, tappion määrä on periaatteessa rajaton.

Lyhyeksimyynti on eritoten ns. absoluuttisen tuoton rahastojen (Hedge-rahastot) yksi kaupankäyntimuodoista. Lyhyeksimyyntien katteeksi otetut arvopaperilainat ovat yleensä pitkiä monien kuukausien pituisia lainoja.

Markkinatakaajat

Markkinatakaajat pyrkivät lisäämään arvopaperien likviditeettiä markkinoilla antamalla sekä osto- että myyntinoteerauksia arvopapereille koko kaupankäynnin ajan. Takaajan positio ei kuitenkaan aina riitä kattamaan kaikkia tehtyjä myyntejä ja tällöin arvopaperit lainataan toimitusta varten.

Yleensä markkinatakaaja otetaan vain epälikvidille osakkeelle vaihdon lisäämiseksi, mutta usein ongelmaksi muodostuu, ettei epälikvidille osakkeelle löydy tarpeeksi lainaksiantajia markkinoilta ja markkinatakauksen merkitys vähenee.

Johdannaispositiot

Välittäjä on saattanut asettaa osto-optioita, jolloin välittäjä sitoutuu myymään arvopapereita markkinoilla tiettyyn hintaan. Välittäjä lainaa osakkeet toimitusta varten, jos osakkeita ei ole tarpeeksi positiossa toteutushetkellä. Lisäksi osakkeita voidaan ottaa lainaksi johdannaispositioiden suojausta varten tehtyjen myyntien katteeksi.

Vakuusjärjestely

Lainaksiottaja lainaa arvopapereita käyttääkseen niitä vakuutena esimerkiksi toiseen arvopaperilainaan. Eritoten hyvän luottoluokituksen joukkovelkakirjalainoja lainataan usein vakuustarkoituksiin. Isot instituutiot tekevät myös usein ns. collateral transformation -transaktioita, joissa lainataan paremman luottoluokituksen joukkovelkakirjalainaa (yleensä valtion liikkeeseenlasku) ja asetetaan vakuudeksi huonomman luottoluokituksen joukkovelkakirjalainaa.

Edellä mainittu järjestely ei onnistu Suomessa, sillä nykyinen lainsäädäntö ei tunnista arvopapereiden siirtoa osapuolten välillä vakuustarkoituksessa. Yleinen ilmapiiri on kuitenkin muuttumassa esim. http://www.kho.fi/paatokset/60540.htm.

Arbitrage

Mikäli arvopaperi on listattu monessa eri pörssissä, hinnat voivat erota hetkellisesti toisistaan. Tällöin sijoittaja voi myydä kalliimpaa osaketta ja ostaa tilalle halvempaa arvopaperia toiselta markkinalta. Arvopaperien konvertointi saattaa kestää useita päiviä ja täten myynnit katetaan lainoilla.

Rahoitustransaktio

Arvopaperilaina voidaan tehdä myös käänteisenä, jolloin transaktion liiketoiminnallinen motiivi on lainata rahaa ja arvopaperit toimivat rahalainan vakuutena. Tällöin tuotto muodostuu rahalainan korosta ja marginaalista. Arvopaperin rahoitusaste riippuu arvopaperin likviditeetistä ja vastapuolen luottokelpoisuudesta. Rahoitusaste on usein huomattavasti korkeampi kuin perinteisessä panttausmallissa – usein jopa yli 80 %.

Valinnainen osingonmaksu

Euroopassa on viime aikoina yleistynyt ns. valinnainen osingonmaksu, jossa sijoittaja saa valita, ottaako osingon rahana vai osakkeina. Päätöksentekohetkellä rahaosinko yleensä tunnetaan, mutta osinko-osakkeiden määrä määräytyy yleensä tietyn ajanjakson kurssikehityksen perusteella. Välittäjät lainaavat osakkeita sellaisilta osapuolilta, jotka valitsevat rahaosingon ja maksavat osingon sijaisosinkona lainaksiantajalle. Välittäjä itse valitsee lainaamiensa osakkeiden osalta osakevaihtoehdon ja pyrkii tekemään voittoa myymällä osinko-osakkeet.

Hyvänä esimerkkinä mainittakoon osakeindeksirahastot, jotka valitsevat aina rahaosingon valinnaisessa osingonmaksussa, sillä osinko-osakkeet lisäisivät muuten rahaston osakemääriä. Indeksirahastot lainaavat osakkeet ulos salkusta ja saavat yleensä hyvän lisätuoton osakelainapreemion kautta.

Arvopaperien lainaksiantajana voi olla Suomessa yritys, jonka arvopaperiomistukset kuuluvat elinkeinoveron tulolähteeseen. Tällöin voidaan käyttää EVL 6 §:n verohuojennuksia eikä lainausta katsota tietyin edellytyksin myynniksi tai ostoksi. Lainaksi annetut arvopaperit jäävät lainaksiantajan taseeseen, ja lainaksiantaja voi milloin tahansa pyytää lainaksi antamansa arvopaperit takaisin ilman sanktiota.

Arvopapereita voidaan lainata kaikilla sellaisilla markkinoilla, joilla paikallinen lainsäädäntö tunnistaa arvopaperilainauksen.

Arvopapereiden lainaksiottajat ovat kotimaisia ja kansainvälisiä välittäjiä, jotka tarvitsevat arvopapereita omiin tarpeisiinsa.

Lainaksiottajana voi Suomessa olla myös yksityishenkilö, joka haluaa rakentaa itsellensä ns. lyhyen position. Positio voidaan rakentaa kaikilla sellaisilla markkinoilla, joissa paikallinen lainsäädäntö tunnistaa arvopaperilainauksen.

Lago Kapital Oy tarkastaa että arvopaperilainaus sopii sijoittajalle tekemällä asianmukaisuusarvion ennen asiakassuhteen aloittamista.

Arvopaperilainoista maksettavat preemiot määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Arvopaperilainat tehdään OTC-markkinoilla, joten niistä ei ole saatavilla hintatietoja. Markit Securities Finance kerää päivittäin tiedot suurimmilta osapuolilta ja nämä tiedot julkaistaan kaksi päivää jälkikäteen. Markit Securities Finance on maksullinen palvelu.

Lago Kapital Oy lähettää asiakkailleen säännöllisin väliajoin tietoa vallitsevista preemiotasoista ja lainaksi haettavista arvopapereista.

LP-kirjainyhdistelmä tulee englanninkielisistä sanoista liquidity providing ja sillä tarkoitetaan palvelua, jossa LP-palveluntarjoaja sitoutuu antamaan pörssiyhtiön osakkeelle jatkuvasti sekä osto- että myyntinoteerauksen pörssissä.

Pörssi (Nasdaq) on asettanut LP-palvelulle vähimmäisvaatimukset, jotka LP-palveluntarjoajan tulee täyttää: LP-palveluntarjoajan tulee pitää vähintään 85 % jatkuvan kaupankäynnin ajasta sekä myynti- että ostonoteerausta tarjouskirjassa siten, että ne ovat kooltaan kummatkin vähintään 4 000 EUR ja että niiden välinen ero on korkeintaan 4 % ostohinnasta laskettuna.

Katsotaan esimerkin vuoksi seuraavaa kuvitteellista tarjouskirjaa pörssissä:

Korkein ostohinta on tarjouskirjassa 3,70 ja alhaisin myyntihinta on tarjouskirjassa 4,12. Näiden erotusta kutsutaan spreadiksi (eng. spread) ja sen suuruutta mitataan yleensä prosenteissa. Edellä olevassa tarjouskirjassa spread on 11%.

Oletetaan, että sijoittaja ostaa edellä kuvatusta tarjouskirjasta 300 kpl osakkeita hintaan 4,12. Vaikka sijoitus olisikin tarkoitus olla pitkäaikainen, pitää sijoittajalla kuitenkin olla varmuus siitä, että hän pääsee myös hätätilanteessa myymään osakkeet pois salkustaan. Edellä kuvatun mukainen tilanne on sijoittajan kannalta erittäin hankala, sillä mikäli hän joutuisi myymään osakkeet pois, saisi hän myytyä 214 osaketta hintaan 3,70, edelleen 12 osaketta hintaan 3,66  ja loput 74 osaketta hintaan 3,42 ja hän tekisi tappiota ennen välityspalkkioita yhteensä 160,88 euroa (ostokauppaan käytettiin 300 x 4,12 = 1,236.00 euroa ja myynneistä saadaan 214 x 3,70 + 12 x 3,66 + 70 x 3,42 = 1,075.12 euroa). Tällainen transaktio tiputtaa osakkeen hinnan tasolta 4,12 tasolle 3,42 eli osakkeen hinta tippuu 17,00% vaikka itse kohdeyhtiön taloudellinen tilanne tai näkymät eivät ole muuttuneet osto- ja myyntihetken välillä lainkaan. Sijoittajan näkökulmasta tällainen yhtiön on epälikvidi eli yhtiön osakkeessa ei ole likviditeettiä (eng. liquidity).

Mikäli edellä oleva yhtiö olisi käyttänyt LP-palvelua, olisi tarjouskirja voinut olla esimerkiksi seuraavan näköinen (LP-palveluntarjoajan tarjoukset on selvyyden vuoksi kirjattu punaisella värillä):

Sijoittajan kannalta LP-palvelu olisi tuottanut aikaisemmassa esimerkissä huomattavasti paremman lopputuloksen, sillä hän olisi päässyt ostamaan osakkeet halvemmalla ja myymään korkeampaan hintaan.  Edelleen yhtiön osakekurssi olisi tippunut edellä mainittujen transaktioiden osalta vain 3,55 %, mitä voidaan pitää pienissä yhtiöissä normaalina päivän sisäisenä muutoksena ilman mitään sen erikoisempaa syytä itse yhtiön liiketoiminnassa tai tulevaisuuden näkymissä.

Edellä oleva esimerkki on hyvin yksinkertaistettu, mutta se kuvaa hyvin likviditeetin puutteen merkitystä sijoittajan osakevalinnassa.

LP-palvelun käyttäminen ja sen mukanaan tuoma hyöty yhtiölle voidaan yksinkertaisesti kuvata seuraavasti:

Yleinen väärinkäsitys on, että LP-palvelu lisäisi automaattisesti yhtiön vaihtoa. Spreadin kaventuminen sekä myynti- ja ostonoteerauksien kokojen kasvaminen kuitenkin oletettavasti lisää kiinnostuneiden sijoittajien määrää. Tämä oletettu kysynnän kasvu luo positiivisia edellytyksiä osakevaihdolle.

Tulee kuitenkin korostaa, että sijoittajat sijoittavat lähtökohtaisesti itse yhtiöön eikä sijoituksia tehdä vain esimerkiksi kapean spreadin takia.

LP-palvelun käynnistymisen jälkeen pörssi (Nasdaq) myöntää yhtiölle LP-statuksen ja yhtiön nimen perään tulee kirjainyhdistelmä (LP) tiedotusvälineiden julkaisemilla kurssilistoilla.

Lagon tarjoama LP-palvelu tuotetaan Lagon itse kehittämällä ohjelmallista automaatiota hyödyntävällä algoritmilla, joka tekoälyä hyödyntäen pyrkii aina toimimaan juuri tälle kohdeyhtiölle parhaalla mahdollisella tavalla kaupankäynnissä. Lagon LP-palvelu mm. täyttää tarjouskirjaa myös muiden tasojen osalta, mikäli markkinatilanne ja kohdeosakkeen etu sitä edellyttävät.

Edelleen Lagolla on erinomaisest osakelainaverkostot, joten voimme aina tarjota myös myyntinoteerauksen kaupankäynnissä, vaikka meillä ei olisikaan sillä hetkellä kohdeyhtiön osakkeita omistuksessa. Lago myös tuottaa yhtiölle toteutetusta LP-palvelusta raportin kuukausittain, jonka avulla yhtiö voi helposti nähdä Lagon LP-palvelun tuottaman lisäarvon.

Yhtiölle ei koidu Lagon LP-palvelusta riskiä, sillä Lago antaa noteeraukset sekä käy kauppaa omaan lukuunsa ja kirjaa täten omaan tulokseensa kaupankäynnistä aiheutuvat mahdolliset voitot tai tappiot.

Lagon LP-palvelun käyttöönottaminen on nopeaa ja helppoa. Lagon LP-palvelun aloitus vaatii ensin sopimuksen allekirjoittamisen Lagon kanssa. Tämän jälkeen yhtiön tulee tehdä pörssitiedote LP-palvelusta ennen sen käyttöönottoa.

LP-palvelun hintaan vaikuttaa kohdeyhtiön likviditeetti ja kaupankäyntiaktiviteetti ennen palvelun käyttöönottoa, mutta palvelun kuukausihinta on noin 2,000 – 3,500 euroa kuukaudessa.

Saadaksenne lisätietoja ja ottaaksenne Lagon LP-palvelun käyttöönne, pyydämme Teitä olemaan yhteydessä myyntijohtajaamme:

Myyntijohtaja Olli Pohjonen

Puhelin: +358 10 320 8959

E-mail: olli.pohjonen@lagokapital.fi

Haemme lainaksi

Haemme lainaksi:
We offer EUR financing pls contact us for additional information trading@lagokapital.fi

Referenssit

Valitsimme Lago Kapitalin markkinatakaajaksemme, koska halusimme markkinatakauksen toteutettavan mahdollisimman tehokkaasti ja automaattisesti.

Lagon algoritminen markkinatakauspalvelu on toiminut juuri niin kuin halusimme; tarjouskirjamme on selkeästi täydempi ja vaihtomme on palvelun myötä lisääntynyt merkittävästi.

Suosittelen yhtiöitä kokeilemaan palvelua.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko, EAB Group Oyj

Lago Kapital on toiminut markkinatakaajanamme maaliskuusta 2018 lähtien.

Olemme olleet positiivisesti yllättyneitä, kuinka paljon Lago Kapital on itse käynyt kauppaa osakkeellamme ja miten palvelu on tukenut osakkeemme vaihtoa myös hiljaisina aikoina.

Voinkin lämpimästi suositella palvelua.

Toimitusjohtaja Jussi Paaso, Talenom Oyj

Yritys & Ihmiset

Lago Kapital Oy on johtava arvopaperilainojen ja arvopaperivakuudellisen rahoituksen välittäjä. Yhtiö tarjoaa myös algoritmistä markkinatakausta pörssiyhtiöille.

Yhtiö on pankkiriippumaton ja avainhenkilöidensä omistama.

Yhtiöllä on toimilupa Finanssivalvonnalta, joka myös valvoo yhtiön toimintaa. Yhtiö on sijoittajien korvausrahaston jäsen.

image

Katri Sundström

Hallituksen puheenjohtaja

image

Jani Koskell

Perustajaosakas

+358 10 320 8955

image

Adam Szczupał

Financial Assistant

+358 10 320 8950

image

Fredrik Sundberg

Selvitys ja Vakuushallinta

+358 10 320 8957

image

Nikita Ishkov

Järjestelmäarkkitehti

+358 44 973 0720

image

Jesse Karjalainen

Director, Business Development and Data Science

image

Jarkko Järvitalo

Perustajaosakas, Toimitusjohtaja

+358 10 320 8950

image

Jussi Siukonen

Head of Operations

+358 10 320 8952

image

Roope Moilanen

Junior Trader - Delta one

+358 10 320 8956

image

Visa Holopainen

Principal Engineer

+358 10 320 8954

image

Sinä?

Haemme jatkuvasti uusia ammattilaisia yhtiöömme.
Olethan yhteydessä meihin osoitteessa careers@lagokapital.fi