Securities Finance Boutique

Palvelut

Välitämme arvopaperilainoja asiakkaillemme. Lainaamme arvopapereita kaikille asiakkaillemme, mutta me lainaamme arvopapereita vain institutionaalisilta asiakkailtamme johtuen paikallisesta lainsäädännöstä. Arvopaperilainoille asetetaan vakuus, jota valvotaan päivittäin.

Arvopaperilaina voidaan tehdä myös rahoitustarkoituksessa. Asiakas antaa arvopapereita lainaksi ja käyttää vakuusrahan rahoitustarkoituksiin. Arvopaperin rahoitusarvo riippuu arvopaperista ja vastapuolen luottokelpoisuudesta.

Arvopaperilainauksessa arvopapereiden omistaja luovuttaa arvopaperit tilapäisesti niitä tarvitsevalle. Lainasta maksetaan lainaksiantajalle preemio. Arvopaperit jäävät alkuperäisen omistajan taseeseen ja arvopaperin kurssiriski on alkuperäisellä omistajalla. Lainaksiottaja korvaa lainaksiantajalle kaikki laina-aikana kertyneet osingot, korot tai muut yhtiötapahtumat. Lainaksiantaja voi aina pyytää lainaksiannetut arvopaperit takaisin myynnin tai esimerkiksi yhtiökokouksen takia ja ne palautetaan viimeistään kahden pankkipäivän päästä. Arvopaperilaina voi Suomen lainsäädännön mukaan olla kestoltaan korkeintaan yhden vuoden.

Arvopaperilainalle voidaan asettaa vakuus, joka on perinteisesti rahaa. Rahavakuus siirretään usein lainaksiottajalta lainaksiantajalle.

Arvopaperi lainataan aina jotain tarkoitusta varten. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät syyt arvopaperien lainaukselle, mutta syitä voi myös olla muita:

Toimitushäiriö

Arvopaperivälittäjien tehtävänä on välittää arvopapereita. Välittäjä ei usein omista myymiään arvopapereita, vaan myydyt arvopaperit ostetaan markkinoilta. Mikäli välittäjä ei jostain syystä saa ostettuja arvopapereita markkinoilta selvityspäivänä täysimääräisenä, hän lainaa usein puuttuvat arvopaperit, jotta myynnit omille asiakkaille saadaan katettua. Toimitushäiriöt ovat usein vain muutamien päivien pituisia ja lainat palautetaan heti, kun myyjä saa toimitushäiriön korjattua.

Lyhyeksimyynti

Sijoittaja voi hyötyä arvopapereiden kurssilaskusta myymällä itsensä lyhyeksi. Tällöin myydään markkinoilla sellaisia arvopapereita, joita ei omisteta. Arvopaperit lainataan, jotta saadaan myynnit toimitettua selvityspäivänä. Lainat pidetään auki niin kauan kuin kurssi on laskenut tarpeeksi alhaiselle tasolle, jolloin arvopaperit ostetaan markkinoilta ja lainat palautetaan. Sijoittaja hyötyy myynti- ja ostokurssin erotuksesta. On kuitenkin syytä huomata, että mikäli kurssi ei laskekaan odotetusti, vaan lähtee nousuun, tappion määrä on periaatteessa rajaton.

Lyhyeksimyynti on eritoten ns. absoluuttisen tuoton rahastojen (Hedge-rahastot) yksi kaupankäyntimuodoista. Lyhyeksimyyntien katteeksi otetut arvopaperilainat ovat yleensä pitkiä monien kuukausien pituisia lainoja.

Markkinatakaajat

Markkinatakaajat pyrkivät lisäämään arvopaperien likviditeettiä markkinoilla antamalla sekä osto- että myyntinoteerauksia arvopapereille koko kaupankäynnin ajan. Takaajan positio ei kuitenkaan aina riitä kattamaan kaikkia tehtyjä myyntejä ja tällöin arvopaperit lainataan toimitusta varten.

Yleensä markkinatakaaja otetaan vain epälikvidille osakkeelle vaihdon lisäämiseksi, mutta usein ongelmaksi muodostuu, ettei epälikvidille osakkeelle löydy tarpeeksi lainaksiantajia markkinoilta ja markkinatakauksen merkitys vähenee.

Johdannaispositiot

Välittäjä on saattanut asettaa osto-optioita, jolloin välittäjä sitoutuu myymään arvopapereita markkinoilla tiettyyn hintaan. Välittäjä lainaa osakkeet toimitusta varten, jos osakkeita ei ole tarpeeksi positiossa toteutushetkellä. Lisäksi osakkeita voidaan ottaa lainaksi johdannaispositioiden suojausta varten tehtyjen myyntien katteeksi.

Vakuusjärjestely

Lainaksiottaja lainaa arvopapereita käyttääkseen niitä vakuutena esimerkiksi toiseen arvopaperilainaan. Eritoten hyvän luottoluokituksen joukkovelkakirjalainoja lainataan usein vakuustarkoituksiin. Isot instituutiot tekevät myös usein ns. collateral transformation -transaktioita, joissa lainataan paremman luottoluokituksen joukkovelkakirjalainaa (yleensä valtion liikkeeseenlasku) ja asetetaan vakuudeksi huonomman luottoluokituksen joukkovelkakirjalainaa.

Edellä mainittu järjestely ei onnistu Suomessa, sillä nykyinen lainsäädäntö ei tunnista arvopapereiden siirtoa osapuolten välillä vakuustarkoituksessa. Yleinen ilmapiiri on kuitenkin muuttumassa esim. http://www.kho.fi/paatokset/60540.htm.

Arbitrage

Mikäli arvopaperi on listattu monessa eri pörssissä, hinnat voivat erota hetkellisesti toisistaan. Tällöin sijoittaja voi myydä kalliimpaa osaketta ja ostaa tilalle halvempaa arvopaperia toiselta markkinalta. Arvopaperien konvertointi saattaa kestää useita päiviä ja täten myynnit katetaan lainoilla.

Rahoitustransaktio

Arvopaperilaina voidaan tehdä myös käänteisenä, jolloin transaktion liiketoiminnallinen motiivi on lainata rahaa ja arvopaperit toimivat rahalainan vakuutena. Tällöin tuotto muodostuu rahalainan korosta ja marginaalista. Arvopaperin rahoitusaste riippuu arvopaperin likviditeetistä ja vastapuolen luottokelpoisuudesta. Rahoitusaste on usein huomattavasti korkeampi kuin perinteisessä panttausmallissa – usein jopa yli 80 %.

Valinnainen osingonmaksu

Euroopassa on viime aikoina yleistynyt ns. valinnainen osingonmaksu, jossa sijoittaja saa valita, ottaako osingon rahana vai osakkeina. Päätöksentekohetkellä rahaosinko yleensä tunnetaan, mutta osinko-osakkeiden määrä määräytyy yleensä tietyn ajanjakson kurssikehityksen perusteella. Välittäjät lainaavat osakkeita sellaisilta osapuolilta, jotka valitsevat rahaosingon ja maksavat osingon sijaisosinkona lainaksiantajalle. Välittäjä itse valitsee lainaamiensa osakkeiden osalta osakevaihtoehdon ja pyrkii tekemään voittoa myymällä osinko-osakkeet.

Hyvänä esimerkkinä mainittakoon osakeindeksirahastot, jotka valitsevat aina rahaosingon valinnaisessa osingonmaksussa, sillä osinko-osakkeet lisäisivät muuten rahaston osakemääriä. Indeksirahastot lainaavat osakkeet ulos salkusta ja saavat yleensä hyvän lisätuoton osakelainapreemion kautta.

Arvopaperien lainaksiantajana voi olla Suomessa yritys, jonka arvopaperiomistukset kuuluvat elinkeinoveron tulolähteeseen. Tällöin voidaan käyttää EVL 6 §:n verohuojennuksia eikä lainausta katsota tietyin edellytyksin myynniksi tai ostoksi. Lainaksi annetut arvopaperit jäävät lainaksiantajan taseeseen, ja lainaksiantaja voi milloin tahansa pyytää lainaksi antamansa arvopaperit takaisin ilman sanktiota.

Arvopapereita voidaan lainata kaikilla sellaisilla markkinoilla, joilla paikallinen lainsäädäntö tunnistaa arvopaperilainauksen.

Arvopapereiden lainaksiottajat ovat kotimaisia ja kansainvälisiä välittäjiä, jotka tarvitsevat arvopapereita omiin tarpeisiinsa.

Lainaksiottajana voi Suomessa olla myös yksityishenkilö, joka haluaa rakentaa itsellensä ns. lyhyen position. Positio voidaan rakentaa kaikilla sellaisilla markkinoilla, joissa paikallinen lainsäädäntö tunnistaa arvopaperilainauksen.

Lago Kapital Oy tarkastaa että arvopaperilainaus sopii sijoittajalle tekemällä asianmukaisuusarvion ennen asiakassuhteen aloittamista.

Arvopaperilainoista maksettavat preemiot määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Arvopaperilainat tehdään OTC-markkinoilla, joten niistä ei ole saatavilla hintatietoja. Markit Securities Finance kerää päivittäin tiedot suurimmilta osapuolilta ja nämä tiedot julkaistaan kaksi päivää jälkikäteen. Markit Securities Finance on maksullinen palvelu.

Lago Kapital Oy lähettää asiakkailleen säännöllisin väliajoin tietoa vallitsevista preemiotasoista ja lainaksi haettavista arvopapereista.

Haemme lainaksi

Haemme lainaksi:
We offer EUR financing pls contact us for additional information trading@lagokapital.fi

Yritys & Ihmiset

Lago Kapital Oy on johtava arvopaperilainojen ja arvopaperivakuudellisen rahoituksen välittäjä.

Yhtiö on pankkiriippumaton ja avainhenkilöidensä omistama.

Yhtiöllä on toimilupa Finanssivalvonnalta, joka myös valvoo yhtiön toimintaa. Yhtiö on sijoittajien korvausrahaston jäsen.

image

Katri Sundström

Hallituksen puheenjohtaja

image

Jani Koskell

Perustajaosakas

+358 10 320 8955

image

Heidi Roitto

Business Development

+358 10 320 8953

image

Fredrik Sundberg

Selvitys ja Vakuushallinta

+358 10 320 8957

image

Nikita Ishkov

Järjestelmäarkkitehti

+358 44 973 0720

image

Jesse Karjalainen

Senior Data Scientist

image

Jarkko Järvitalo

Perustajaosakas, Toimitusjohtaja

+358 10 320 8950

image

Jussi Siukonen

Head of Operations

+358 10 320 8952

image

Olli Pohjonen

Sales Director

+358 10 320 8959

image

Roope Moilanen

Junior Trader - Delta one

+358 10 320 8956

image

Visa Holopainen

Principal Engineer

+358 10 320 8954

image

Sinä?

Haemme jatkuvasti uusia ammattilaisia yhtiöömme.
Olethan yhteydessä meihin osoitteessa careers@lagokapital.fi